Skip to main content

Vår kraft din styrka

Elinstallationer sedan 1944

Grundat 1944

Elektroinstallationer AB är ett välkänt elföretag, grundat 1944 och aktiebolag sedan 1947 med verksamhet i Malmöregionen med omnejd.

Företaget

Vi erbjuder kompletta lösningar inom el. Vi utför allt från mindre installationsprojekt till privatpersoner, föreningar och företag till stora entreprenadprojekt för industri och offentliga sektorn.

Vårt team

Teamet består av projektledare, administration och cirka 20 elektriker med välutrustade servicebilar nära till hands.

Mats Nilsson

VD, Kvalitets- och miljöansvarlig

Anneli Persson

ADMINISTRATION OCH EKONOMI

Jonas Molin

PROJEKTLEDARE

David Ekdahl

Projektledare

Kvalitet

Inom all verksamhet är det viktigt att göra rätt från början. Att ändra och rätta till i efterhand är både dyrbart och ger ofta sämre resultat.

Vårt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är en central del vid leverans av varor och tjänster. Vi arbetar med kvalitetssystem enligt EIO-Q, ett standardiserat kvalitetssystem för kvalitetssäkring av elentreprenader.

När alla arbetar på samma sätt

En av många fördelar med ett ledningssystem är att det skapar ett gemensamt arbetssätt inom hela företaget. Det gör det enklare att uppnå en hög och – framförallt – jämn kvalitet. Vilket leder till att kun- derna blir mer tillfredsställda med resultatet. Då ökar även möjligheterna till nya uppdrag. Den positiva spiralen växer vidare med ökad konkurrensförmåga och större effektivitet.
”Bättre flyt, nöjdare kunder & färre pärmar”

EIO-Q

EIO-Q är framtaget av EIO som är branschorganisationen för Sveriges elentreprenörer.

EIO Q blir IN Ledningssystem

IN Ledningssystem är ett branschanpassat ledningssytem för din verksamhet. Inom kort ersätts tidigare EIO Q av en helt ny digital tjänst IN Ledningssystem.

IN Ledningssystem är:

  • Komplett ledningssystem - ledningssystem som är anpassat för branschen
  • Aktuell - digital tjänst för att hantera företagets processer
  • Stödjer certifiering - möjlighet att gå vidare och få stöd med att certifiera företaget utifrån ISO-standard

Miljöpolicy

Vår verksamhet skall ha så lite miljöpåverkan som möjligt. Därför väljer vi i största möjliga utsträckning produkter som innebär så lite påverkan på miljön som möjligt.

Vårt mål

Elektroinstallationer AB skall genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, för företagets kunder, för samhället och naturen. Genom en aktiv ledning skall företagets anställda motiveras att som en naturlig del i arbetet beakta miljöfrågor i sitt dagliga arbete och på sin fritid.

Alla typer av verksamheter inom företaget skall belysas och strävan skall vara att ständigt förbättra företagets verksamhet vad det gäller påverkan av miljön på lång och kort sikt liksom de anställdas trivsel och säkerhet i arbetet. Som medlem i EIO kommer vi att delta i branschens gemensamma arbete i miljöfrågor och ta del av de kunskaper och rekommendationer som organisationen tillhandahåller.

Gällande miljölagstiftningar skall följas liksom all övrig lagstiftning som branschen har att rätta sig efter för att skapa säkra och effektiva anläggningar för våra kunder.

Våra tre huvudområden

  1. Företagets miljöpåverkan. Detta omfattar företagets drift i form av anläggningar, transporter och arbetsplatser.
  2. Företagets arbetsmiljö. Detta omfattar företagets fasta driftsenheter, arbetsplatser i form av entreprenader samt löpande sevicearbeten.
  3. Produkternas miljöpåverkan. Detta omfattar installationer av eltekninska anläggningar som företaget utför med i för anläggningen ingående produkter liksom arbetets utförande.

Företagets engagemang inom miljöarbetet skall präglas av öppenhet och kunna redovisas för våra kunder. Samtliga anställda skall kunna delge intressenter företagets miljöpolicy.

Leverantörer och samarbetspartners skall informeras om företagets miljöarbete och bidra till att vi uppfyller ställda miljökrav.