Policy för personuppgiftsbehandling

Denna policy tillämpas för behandling (insamling, lagring, överföring m.m.) av personuppgifter som förekommer inom Elektroinstallationer AB.

Elektroinstallationer AB behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning för att skydda den personliga integriteten.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom exempelvis användarnamn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens identitet.

Behandling av personuppgifter

Vi är transparenta med hur och varför personuppgifter samlas in och behandlas. Med behandling avses all befattning med personuppgifter såsom insamling, lagring och användning.
Vi behandlar i huvudsak följande personuppgifter:

 • Namn, personnummer, kontaktuppgifter, kreditupplysning, betalningsinformation och historik avseende privatkunder
 • Namn och kontaktuppgifter till pågående affärskontakter
 • Namn och kontaktuppgifter till tidigare affärskontakter
 • Namn, personnummer, bild, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter till arbetssökande

Elektroinstallationer AB behandlar inga känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av personuppgifter).

Insamling av personuppgifter
Vi samlar i första hand in personuppgifter direkt från den registrerade genom personligt möte, e-post- och telefonkontakt, eller via webbplats och sociala medier,
Vi samlar i vissa fall in uppgifter från annan än den registrerade, exempelvis från allmänt tillgängliga källor och från tredje part i form av kontaktlistor eller uppgifter från kreditupplysningsföretag. När vi samlar in uppgifter från annan än den registrerade underrättas den registrerade om behandlingen så snart som möjligt och senast inom sex månader från det att uppgifterna samlades in.

Ändamålen med behandlingen

Elektroinstallationer AB behandlar enbart uppgifter för det ändamål uppgiften har samlats in enligt nedan:

Ingå och upprätthålla avtalsrelationer

Vi behandlar personuppgifter i samband med förberedelse för avtal (potentiella kunder, leverantörer eller samarbetspartners) samt för administration och fullgörelse av ingångna avtal (nuvarande och tidigare kunder, leverantörer eller samarbetspartners).

Personuppgifter om kunder som är privatpersoner behandlas för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet med den registrerade såsom hantering av betalning, leverans och hantering av reklamations- och garantiärenden.

Personuppgifter om affärskontakter registreras för att upprätthålla en kontaktlista. Behandlingen sker på grundval av vårt legitima intresse av att upprätthålla affärsrelationer och för att kommunicera med de registrerade. Vi bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas enbart för det avsedda ändamålet och endast så länge som den registrerade är en affärskontakt till Elektroinstallationer AB.

Behandling av personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna lämna anbud och fullgöra åtaganden enligt avtal.

Uppgifter om tidigare kunder gallras enligt Elektroinstallationer ABs rutiner.


Rekrytering

Elektroinstallationer AB behandlar personuppgifter som inhämtas i samband med rekryteringsförfaranden.

Det kan förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos Elektroinstallationer AB närstående företag, externa rekryteringsföretag och organisationer med vilka vi samarbetar med vid rekryteringsprocessen. Personuppgifterna kommer att bevaras av oss och våra samarbetspartners under den tid det är nödvändigt med hänsyn till för att genomföra rekryteringsförfarandet.

Vid rekryteringsförfaranden ges sökande möjlighet att samtycka till att vi bevarar personuppgifter inför kommande rekryteringsbehov. Den sökande kan när som helt återkalla ett sådant samtycke. När den registreradeintelängre samtycker till att Elektroinstallationer AB behandlar personuppgifterna inför kommande rekryteringsförfaranden, raderas uppgifterna.

Marknadsföring

Uppgifterna behandlas på grundval av vårt legitima intresse av att upprätthålla en kontaktlista, upprätthålla affärskontakter och för att kommunicera med den registrerade som en affärskontakt. Vi bedömer som utgångspunkt att dessa legitima intressen överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas.

 • Gallring av personuppgifter
 • Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Vi gallrar personuppgifter löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Som utgångspunkt innebär detta att personuppgifter endast bevaras till dess att Elektroinstallationer AB och den registrerades samtliga mellanhavanden är slutligt reglerade.
 • Vi kan komma att dela personuppgifter med leverantörer och återförsäljare för administrativa ändamål avseende kunder och kontaktpersoner samt för direktmarknadsföring av Elektroinstallationer ABs produkter. Om sådan delning sker är bolagen som tar emot uppgifterna personuppgiftsansvariga för personuppgifterna.
 • Elektroinstallationer AB säljer aldrig några personuppgifter till någon annan för direktmarknadsföringsändamål eller liknande. I övrigt lämnar vi endast ut uppgifter om tvingande lag så kräver eller om den registrerade samtyckt därtill.
 • Rättigheter
 • Den registrerade har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som Elektroinstallationer AB behandlar avseende den enskilde. Begäran enligt detta stycke måste göras skriftligen och undertecknas av den enskilde personligen, till undvikande av obehörig åtkomst av personuppgifter.
 • Den registrerade har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi rättar, blockerar eller raderar den enskildes personuppgifter. För det fall Elektroinstallationer AB är skyldigt enligt lag att fortsätta med lagring av personuppgifterna, kan uppgifterna enbart blockeras.
  Den registrerade har när som helt rätt att avregistrera sig från vårt nyhetsbrev eller utskick av direktmarknadsföring. Detta kan ske genom en länk i utskicket eller genom att kontakta vår kundtjänst. Elektroinstallationer AB kommer i så fall att sluta behandla den registrerades personuppgifter för detta ändamål.
 • Informationssäkerhet och åtgärder
 • Elektroinstallationer AB vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, denna policy samt för att personuppgifterna inte ska förloras, eller bli tillgängliga för obehöriga.
 • Ansvar för personuppgifter
 • Elektroinstallationer AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter som sker för vår räkning och svarar således för att sådan behandling är laglig och korrekt.
  Eventuella frågor, synpunkter och klagomål rörande Elektroinstallationer ABs hantering av personuppgifter skickas till:kontoret@elektroinstallationer.se eller per ordinarie post
  Elektroinstallationer AB
  Scheelegatan 9
  212 28  MalmöTillsynsmyndighet – Datainspektionen
  Om du anser att Elektroinstallationer AB bryter mot gällande personuppgiftslagstiftning har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen. På Datainspektionens hemsida finns ytterligare information om hur du går tillväga.
Jobb som elektriker i Malmö

Varför välja oss?

Vår kraft är din styrka


Projekt utförda i tid

Vårt mål är att varje team ska utföra alla dina projekt på utförd tid och inom budgeten. Du kan vara säker och trygg med vårt företag.

Tillgängliga

Vi är där för dig när som helst du behöver oss. Kontakta oss för samråd, uppskattning eller eventuell fråga om ditt projekt eller vårt arbete.

Professionella och ansvarsfulla

Som kund till Elektroinstallationer ska du alltid kunna vara trygg. Vårt team av professionella elektriker hjälper dig att göra ditt projekt till en realitet.

Om oss

elektroinstallationer-logo

Elektroinstallationer AB är ett välkänt elföretag, grundat 1944 med verksamhet i Malmö.

HÖGSTA KREDITKLASS